Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่

ด้วย คณะอนุกรรมการด้า่นจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2569 และเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้เป็นไปตามกระบวนการหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ จึงให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.dmr.go.th/minerals_plan/main.php?filename=data 
หรือ สแกน QR Code ตามที่ปรากฎในภาพ