Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

การเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้ายพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ส.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามที่ประชุมในการจัดทำการประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จึงได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกส่วนป่า และประาชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่สนใจได้ทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ https://www.forest.go.th/ หรือตาม QR CODE

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

เอกสารที่สแกน

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง