Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Pathom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โดยส่วนทรัยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ให้กับ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 และให้กับผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลในจังหวัดนครปฐม วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดในพิธี และได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่งยั่งยืน และรับฟังกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ณ โรงแรมริเวอร์

แกลเลอรี่