Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "นครปฐม ปลอดการทุจริต ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม และนายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นประชารัฐ ต่อการพัฒนาการใช้ไม้ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม ต่อไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "นครปฐม ปลอดการทุจริต ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม และนายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นประชารัฐ ต่อการพัฒนาการใช้ไม้ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม ต่อไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "นครปฐม ปลอดการทุจริต ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม และนายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นประชารัฐ ต่อการพัฒนาการใช้ไม้ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม ต่อไป

แกลเลอรี่