Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ณ อบต.สามความเผือก

ณ อบต.สามความเผือก

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนปลอดภัยขยะในพื้นที่ตำบลสามควายเผือก โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลสามควายเผือก

เรื่องกระบวนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล

อบรมการติดตั้งโปรแกรมและฝึก

แกลเลอรี่