Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

Nakhonpathom Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย

เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับที่ 8 พ

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 924 ครั้ง

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 924 ครั้ง

พระราชบัญญัติส่วนป่า พุทธศักราช 2558

ขนาดไฟล์:1.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง

พระราชบัญบัติน้ำบาดาล พ

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง

พระราชบัญญัติเลื่่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 927 ครั้ง

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม-พ

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 926 ครั้ง